Publicaties

Planschade

- ‘Vraag en Antwoord: heeft een projectontwikkelaar invloed op tegemoetkoming in planschade’, Grondzaken in de praktijk, BIM Media B.V., Den Haag augustus 2015, mr. ing. J.J. Thoonen.
GidP_2015-04.pdf

- Actueel commentaar, Planschade beperken of ongedaan maken met toepassing van artikel 6.1.3.4 Bro? in JG 2015, afl. 4, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015_afl._4_AC.pdf

- Annotatie bij uitspraak voorzieningenrechter RvSt 04-02-2015, 201500028/2/A2, over verzoek om voorlopige voorziening nadeelcompensatie ten einde hangende beroep nog geen uitvoering te geven aan uitspraak rb, gemeente Uitgeest in JG 2015-24, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-24.pdf

- Actueel commentaar, Planschade: samenloop normaal maatschappelijk risico en voorzienbaarheid? in JG 2015, afl. 3, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015_afl_3_AC.pdf

- Planschade. Jurisprudentie 01.01.2014 - 01.01.2015, Berghauser Pont, Amsterdam 2015, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Jurisprudentiebundel Planschade. Uitspraken 2012 tot april 2013, Thorbecke, Zwolle 2013, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Planschade als onderdeel van de Reeks Grondzaken in de praktijk (voorheen Handboek Grondzaken), Sdu Uitgevers, Den Haag 2012, mr. ing. J.J. Thoonen en mr. T. ten Have.

- Jurisprudentiebundel Planschade. Uitspraken 2010 tot april 2012, Thorbecke, Zwolle 2012, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Planschade als onderdeel van de Reeks Grondzaken in de praktijk (voorheen Handboek Grondzaken), Sdu Uitgevers, Den Haag 2011, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Wat te onderzoeken in een risicoanalyse planschade als deze wordt gebruikt als input voor een exploitatieplan? Alleen eventuele te vergoeden schade door het bestemmingsplan zelf of ook de eventuele te vergoeden schade door de binnenplanse ontheffingen?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2010, mr. ing. J.J. Thoonen en S. Vermaas.

- Schadevergoedingen als onderdeel van de losbladige uitgave Handboek Grondzaken, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Compensatie planschade en exploitatiebijdrage?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag januari 2009, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Vanaf wanneer is een gemeente rente verschuldigd over een planschadevergoeding?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Overlast golfballen op belendende agrarische percelen vormt vergoedbare planschade‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Planschade: mag een gemeente zonder advies van een adviseur een planschadeaanvraag afwijzen?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag, december 2007, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Kan een gemeente een gebruiksmogelijkheid die een oud plan biedt, in het nieuwe bestemmingsplan laten ‘vervallen’ zonder risico op planschade?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag, december 2007, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Invloed nieuwe Wro voor huidige risicoanalyses planschade?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag september 2007, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Planschade: gemeentelijke keuzevrijheid verschillende planschadeadviseurs in identieke gevallen?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag september 2007, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Risicoanalyse planschade 2000. Praktijkreeks Ruimtelijke Ordening, Samson, Alphen aan den Rijn 2000, mr. T. ten Have en mr. T. ten Have.

Nadeelcompensatie

- Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014, Berghauser Pont, Amsterdam 2014, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Annotatie bij uitspraak AbRS 21-01-2015, 201405865/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:131 over verzoek om nadeelcompensatie wegens weigering toestemming kap bomen, gemeente Onderbanken (schadevergoeding ogv Boswet, wraken adviseur ) in JG 2015-15, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-15.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 28-05-2014, 201112232/1/A2, ECLI:NL:RVS:2014:1868 over verzoek om nadeelcompensatie van Wouwse Tol wegens grootonderhoud rijkswegen (normaal maatschappelijk risico, drempel van 10%) in JG 2014-48, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. T. ten Have en mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-48.pdf

- Annotatie bij uitspraak rechtbank Noord-Holland 15-02-2014, UTR 12/4508, ECLI:NL:RBMNE:2014:107 over verzoek om nadeelcompensatie wegens tijdelijk vergunning studentenhuisvesting, gemeente Utrecht (woning niet verkocht, waardevermindering niet duurzaam) in JG 2014-11, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-11.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 11-12-2013, 201205690/1/A2, ECLI:NL:RVS:2013:2317 over verzoek om nadeelcompensatie wegens afsluiting Hollandse Brug (normaal maatschappelijk risico) in JG 2014-04, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-04.pdf

Grondexploitatiewet

- Annotatie bij uitspraak AbRS 12-08-2015, 201406842/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:2560 over exploitatieplan Luchem/Luchen Weteringpark, gemeente Geldrop-Mierlo (wijziging vastgestelde exploitatieplan ten opzichte van ontwerpexploitatieplan,  toerekening bovenwijkse kosten, inbrengwaarde) in JG 2015-49, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-49.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 04-02-2015, 201308487/1/R3, ECLI:NL:RVS:2015:235 over exploitatieplan Offem-Zuid (belanghebbende, verplichting vaststelling exploitatieplan (art. 9.1.20 Invoeringswet Wro, inbrengwaarde (complexwaarde) in JG 2015-21, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-21.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 21-05-2014, 201306941/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1811 over bestemmingsplan Geestweg en Floraweg en het niet vaststellen van exploitatieplan bij dit bestemmingsplan, gemeente Kaag en Braassem (uitvoerbaarheid bestemmingsplan, kosten gemeente beperkt tot kosten plan en planbegeleiding) in JG 2014-42, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-42.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 02-04-2014, 201308233/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:1163 over het niet vaststellen van exploitatieplan bij bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden-oost, gemeente Haarlemmermeer (bouwplan, onteigening - anderszins verzekerd zijn van kosten?, exploitatiebijdragen minder dan € 10.000,--?) in JG 2014-33, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-33.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 10-01-2014, 201306043/1/R6, ECLI:NL:RVS:2014:70 over het niet vaststellen van exploitatieplan bij bestemmingsplan Haren, Digit Hemmen Essen (deelgebied 5 en 6), (beleidsvrijheid bij al dan niet bepalen fasering in exploitatieplan) in JG 2014-21, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-21.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 05-02-2014, 2013031143/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:307 over het niet vaststellen van exploitatieplan bij bestemmingsplan Uitbreiding Goudswaard, gemeente Korendijk (niet belanghebbende bij financiële delen, beleidsvrijheid bij al dan niet bepalen fasering in exploitatieplan) in JG 2014-20, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-20.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 29-05-2013, 201206042/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:CA1361 over vaststelling exploitatieplan Bodegraven-Oost (toerekening kosten, inbrengwaarde) in JG 2013-48, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-48.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 27-03-2013, 201206042/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7440 over vaststelling exploitatieplan Holtum Noord III, gemeente Sittard-Geleen (begrenzing exploitatiegebied, faseringsregels, toerekening kosten, inbrengwaarde) in JG 2013-34, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-34.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 13-02-2013, 201102186/1/R1, ECLI:NL:RVS:2013:BZ1283 over vaststelling exploitatieplan De Wijde Wiericke, gemeente Bodegraven-Reeuwijk (aanbestedingsregels, bovenplanse kosten, hoogte kosten en opbrengsten, begrenzing exploitatiegebied, fasering, peildatum) in JG 2013-18, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-18.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 12-09-2012, 201200055/1/R4, ECLI:NL:RVS:2012:BX7136 over vaststelling exploitatieplan Werklandschap Assen-Zuid (belanghebbende, begrenzing exploitatiegebied) in JG 2012-68, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2012-68.pdf

- ‘Taxatierapporten als onderlegger bij exploitatieplan ‘openbaar’: zegen of vloek?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2011, mr. ing. J.J. Thoonen en S. Vermaas.

- ‘Is voor een onteigening een exploitatieplan noodzakelijk’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2011, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Hoofdstukken 2 en 7 van de 2e druk van de Handreiking Grondexploitatiewet, Sdu Uitgevers, Den Haag 2010, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Wat te onderzoeken in een risicoanalyse planschade als deze wordt gebruikt als input voor een exploitatieplan? Alleen eventuele te vergoeden schade door het bestemmingsplan zelf of ook de eventuele te vergoeden schade door de binnenplanse ontheffingen?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2010, mr. ing. J.J. Thoonen en S. Vermaas.

- ‘Kan de herziening van een exploitatieplan gevolgen hebben voor een onteigeningsprocedure?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag oktober 2009, mr. ing. J.J. Thoonen en S. Vermaas.

- ‘Opinie: klimmen op de ladder van de kostentoedeling (deel 2)’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag juni 2009, drs. H.G.M. Nijland en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Opinie: klimmen op de ladder van de kostentoedeling (deel 1)’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2009, drs. H.G.M. Nijland en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Moet een gemeente altijd een exploitatieplan opstellen als er nog gronden onteigend moeten worden’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2009, mr. ing. J.J. Thoonen.
- ‘Moet een gemeente in alle gevallen subsidies (geheel) in de exploitatieopzet van een exploitatieplan opnemen?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag januari 2009, drs. H.G.M. Nijland en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Compensatie planschade en exploitatiebijdrage?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag januari 2009, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Hoofdstukken 2 en 7 van de Handreiking Grondexploitatiewet, Sdu Uitgevers, Den Haag 2008, mr. A.A.E.J. Ingenhou en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Hoofdstuk 8 van de Handreiking Grondexploitatiewet, Sdu Uitgevers, Den Haag 2008, T.J.E.A. van der Heijden, drs. H.W. van Sandick en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Een exploitatieplan, ook als het niet verplicht is?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag juni 2008, mr. I. van Kampen en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Nieuwe Wro en bestemmingsplannen waarvan de procedure is aangevangen onder de oude WRO‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘De ‘Grondexploitatiewet’ in hoofdlijnen‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag september 2007, mr. W.H.F. Gerritsen en mr. ing. J.J. Thoonen.

- Grondexploitatiewet. De gevolgen van de Grondexploitatiewet voor de dagelijkse praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2007, mr. W.H.F. Gerritsen en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Meer slagkracht dankzij Grondexploitatiewet (grond voor beleid).’, ROM, januari/februari 2006, mr. W.H.F. Gerritsen en mr. ing. J.J. Thoonen.

Onteigening

- ‘Is voor een onteigening een exploitatieplan noodzakelijk’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2011, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Kan de herziening van een exploitatieplan gevolgen hebben voor een onteigeningsprocedure?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag oktober 2009, mr. ing. J.J. Thoonen en S. Vermaas.

- ‘Moet een gemeente altijd een exploitatieplan opstellen als er nog gronden onteigend moeten worden’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2009, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Onderdeel Onteigening in Jurisprudentiewijzer Grondzaken 2004, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2004, mr. ing. J.J. Thoonen.

Voorkeursrechten

- ‘Moet een gemeente een voorkeursrecht laten vervallen als er goedkeuring wordt onthouden aan het bestemmingsplan?‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag september 2007, mr. ing. J.J. Thoonen.

Overig grondbeleid en ruimtelijk beleid

- Annotatie bij uitspraak AbRS 20-05-2015, 201406265/1/4, ECLI:NL:RVS:2015:1599 over bestemmingsplan Herziening bestemmingsplan buitengebied (verschil ontwerpbestemmingsplan op gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl) in JG 2015-33, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Annotatie bij uitspraak AbRS 29-04-2015, 201403332/1/R2, ECLI:NL:RVS:2015:1356 over bestemmingsplan Linge’s Zorglandschap (zorginstelling, vormgeving en inrichting bestemmingsplan, keuze bestemmingsbenaming, Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2012)) in JG 2015-38, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Annotatie bij uitspraak AbRS 05-11-2014, 201402029/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:3977 over handhavend optreden tegen plaatsen bamboestokken in voortuin, gemeente Amstelveen (geen bouwwerk, geen omgevingsvergunning vereist) in JG 2015-14, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-14.pdf

- Annotatie bij uitspraak Rb Overijssel 26-11-2014, AWB 14/1234 en 14/1235, ECLI:NL:RBOVE:2014: 6399 over handhavend optreden gillende en spelende kinderen op speelplaats basisschool, gemeente Oldenzaal (APV, bestemmingsplan) in JG 2015-02, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2015-02.pdf

- Annotatie bij AbRS 06-08-2014, 201401491/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:2972 over bekendmaking beheersverordening Buitengebied Rijsbergen, gemeente Zundert (bekendmaking op www.ruimtelijkeplannen.nl) in JG 2014-65, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-65.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 10-09-2014, 20130801/1/A4, ECLI:NL:RVS:2014:3356 over handhaving bestemmingsplan Buitengebied 2010, gemeente Goes (wandelpad Hooge Pad ter plaatse van bestemming Agrarisch) in JG 2014-64, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-64.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 16-07-2014, 201305075/1/A1, ECLI:NL:RVS:2014:2603 over handhaving bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Staphorst (reparaties aan en handel van auto ter plaatse van bestemming Woondoeleinden) in JG 2014-54, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-54.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 21-05-2014, 201306941/1/R4, ECLI:NL:RVS:2014:1811 over bestemmingsplan Geestweg en Floraweg en het niet vaststellen van exploitatieplan bij dit bestemmingsplan, gemeente Kaag en Braassem (uitvoerbaarheid bestemmingsplan, kosten gemeente beperkt tot kosten plan en planbegeleiding) in JG 2014-42, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-42.pdf

- Annotatie bij uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-01-2014, AWB 13_3256, ECLI:NL:RBZWN:2014:96 over bekendmaking beheersverordening Buitengebied Rijsbergen, gemeente Zundert (bekendmaking op www.ruimtelijkeplannen.nl) in JG 2014-13, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2014-13.pdf

- Annotatie bij uitspraken AbRS 16-10-2013, 201300470/1/A1 en 201300380/1/A1, ECLI:NL:RVS:2013:1538 en ECLI:NL:RVS:2013:1541 over weigering verlening vrijstelling en bouwvergunning voor hotel met restaurant en conferentiezalen en voor hotelaccommodatie, gemeente Wormerland (verplicht overeenkomst tot vrijstelling en bouwvergunning?) in JG 2013-69 en JG 2013-70, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-69_en_JG 2013-70.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 17-07-2013, 201208009/1/R2, ECLI:NL:RVS:2013:325 over vaststelling bestemmingsplan Kwakkenberg 1994-5 (woning aan de Bergweg), gemeente Nijmegen (herstel vervallen bouwmogelijkheden voor woning, geen exploitatieplan, belanghebbende) in JG 2013-57, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-57.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 06-03-2013, 201112696/1/R2, ECLI:NL:RVS:2013:BZ3401 over vaststelling bestemmingsplan Hierden Dorp 2011, gemeente Harderwijk (voorwaarde aan planologische medewerking, plantoelichting, kostenverhaal en wijzigingsbevoegdheid) in JG 2013/28, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-28.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 14-11-2012, 201201949/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BY3067 over vaststelling bestemmingsplan C 100, gemeente Zaanstad (onderbouwing sociale woningbouw en overeenkomst in relatie tot vaststelling bestemmingsplan) in JG 2013-01, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.

- Annotatie bij uitspraak AbRS 18-04-2012, 201105557/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BW3018 over vaststelling bestemmingsplan Binnenstad, gemeente Oldenzaal (niet handhaven bestaande ontwikkelingsmogelijkheden, planschade in relatie economische uitvoerbaarheid) in JG 2012-76, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2012-76.pdf

- ‘Hulpmiddel voor keuze tussen gebiedsontwikkelingen’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag juni 2011, K. Swinkels en mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Nog belanghebbende als een nieuwe planontwikkeling zich op ruime afstand bevindt?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag juni 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Is een structuurvisie onder de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht?‘ ,Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag april 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

- ‘Nieuwe Wro en bestemmingsplannen waarvan de procedure is aangevangen onder de oude WRO‘, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag februari 2008, mr. ing. J.J. Thoonen.

Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

- ‘Experimentenwet Bedrijven Investeringszones. Kans voor bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden?’, Grondzaken in de praktijk, Sdu Uitgevers, Den Haag september 2009, mr. ing. J.J. Thoonen.

Overig

- Annotatie bij uitspraak AbRS 17-040213, 201208771/1/A4, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7773 over gedoogplicht artikel 9 Waterstaatswet, provincie Limburg (gedoogplicht voor graven e.d., ook voor wegen in kader aanleg buitenring Parkstad Limburg, planologische procedure) in JG 2013-40, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-40.pdf

- Annotatie bij uitspraak AbRS 14-11-2012, 201201457/1/R1, ECLI:NL:RVS:2012:BY3049 over openbaarheid ontsluitingsweg kantoor met appartement, gemeente AA en Hunze (verjaring) in JG 2013-12, Sdu Uitgevers, Den Haag, mr. ing. J.J. Thoonen.
JG_2013-12.pdf

An unexpected error occurred.

An error occurred while processing this request.

< Back to Home