Nadeelcompensatie

Wat kan Thoonen Juridisch Advies voor u betekenen op gebied van nadeelcompensatie?

Thoonen Juridisch Advies beschikt over ruime expertise op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoedingen, waaronder nadeelcompensatie.
 
Wij kunnen u adviseren over:
- een aanvraag om nadeelcompensatie door op te treden als onafhankelijk adviseur/adviescommissie dan wel door het opstellen van een second opinion.

Mr. ing. Jolande Thoonen heeft diverse publicaties over nadeelcompensatie op haar naam staan. Samen met mr. T. ten Have RT van Ten Have Advies v.o.f. schreef zij onder meer Nadeelcompensatie, Jurisprudentie 01.01.2013 - 01.01.2014 (2014).

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding die een overheidsorgaan bij rechtmatig handelen verschuldigd kan zijn aan degene, die schade lijdt door dat handelen. Te denken valt aan bijvoorbeeld schade door een reconstructie van een weg waardoor een bedrijf (tijdelijk) niet goed bereikbaar is. 

Op dit moment geldt voor de vergoeding van schade door rechtmatig handelen nog geen algemene wettelijke regeling. De afdeling 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) over nadeelcompensatie is namelijk nog niet in werking getreden.

Diverse wetten kennen een regeling voor de vergoeding van schade door rechtmatig handelen. Wij noemen als voorbeeld de regeling in de Wro voor planschade en de regeling in de Tracéwet voor schade door Tracébesluiten.

Verder hebben diverse overheden een eigen regeling. Een bekende regeling is de Regeling nadeelcompensatie Verkeer & Waterstaat 1999. Deze regeling is door de (toenmalige) minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld voor schade als gevolg van de rechtmatige uitoefening door of namens de minister van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid of taak. Ook diverse gemeenten en provincies hebben regelingen vastgesteld, soms voor schade door rechtmatig handelen in het algemeen, soms voor schade door rechtmatig handelen in het kader van de uitvoering van een bepaald project.

In welke gevallen?

Nadeelcompensatie ziet alleen op de vergoeding van schade door rechtsmatig overheidshandelen.

Schade door onrechtmatig handelen of door het handelen van een overheidsorgaan als private persoon (bijvoorbeeld als eigenaar van een gebouw) komt niet voor vergoeding in het kader van nadeelcompensatie in aanmerking. Dat geldt ook voor schade door een besluit waarbij het overheidsorgaan geen belangen mag afwegen.

Overigens wordt niet alle schade door rechtmatig overheidshandelen vergoed. Alleen de onevenredige schade komt voor vergoeding in aanmerking (égalitébeginsel). Het moet gaan om schade die buiten het normale maatschappelijke risico of het normale ondernemersrisico van een benadeelde valt (zogenaamde abnormale last) én de benadeelde moet deel uitmaken van een beperkte groep die deze nadelen ondervindt (zogenaamde speciale last).

Schade die binnen normaal maatschappelijk risico of normale ondernemers risico valt komt niet voor een vergoeding in aanmerking.

Schade die voorzienbaar wordt ook niet voor goed. Dat geldt ook voor schade die op een andere manier is verzekerd.

An unexpected error occurred.

An error occurred while processing this request.

< Back to Home